IFC Markets Forex Broker

商品期货CFD

该组工具可以使您投资原料商品.

每个商品为几个相邻期货的CFD. 每个CFD都显示交易开始日, 到期日和当前状态. 有3个状态值:

 • 交易 - 无限制的执行交易和放置挂单(交易时段).
 • 只可以结清 – 只可以结清之前的头寸(到期日之前2个交易日放置的头寸).
 • 关闭 - 交易尚未允许或到期日已经开始, 在到期日之后42天, 期货CFD将从工具列表中删除.

这种CFD的交易只有在期货交易时段内进行. 每个CFD的到日期是根据流动期货交割期的开始. 该组工具的代号以“#F-“开始.

搜索工具, 名称或类型

很遗憾,您搜索的内容不存在

请选择MT4或MT5平台的账户类型

Standard-Fixed
Micro-Fixed
Demo-Fixed
Standard-Floating
Micro-Floating
Demo-Floating
  • 农业
  • 能源
  • 黄金工具
  • 金属
  • 合成
交易工具 固定点差 订单距离 隔夜利息(多/空)美元每手
Nov
17
价格最低变化 保证金为% 交易开始/交易结束 状态
金属/铜
#F-HGZ8 50 100 -7.63 / -0.29 0.0001 25000 pounds 2.5%
25.06.2018
28.11.2018
交易
#F-HGH9 50 100 -7.67 / -0.29 0.0001 25000 pounds 2.5%
27.08.2018
26.02.2019
交易
#F-HGK9 50 100 - / - 0.0001 25000 pounds 2.5%
26.11.2018
26.04.2019
结清
能源/天然气
#F-NGX8 20 40 - / - 0.001 10000 mmBtu 2.5%
24.08.2018
26.10.2018
结清
#F-NGZ8 20 40 -4.49 / -0.17 0.001 10000 mmBtu 2.5%
21.09.2018
27.11.2018
交易
#F-NGF9 20 40 -4.49 / -0.17 0.001 10000 mmBtu 2.5%
24.10.2018
26.12.2018
交易
#F-NGG9 20 40 - / - 0.001 10000 mmBtu 2.5%
23.11.2018
28.01.2019
结清
能源/取暖油
#F-HOX8 40 80 - / - 0.0001 42000 gallons 2.5%
28.08.2018
30.10.2018
结清
#F-HOZ8 40 80 -9.68 / -0.36 0.0001 42000 gallons 2.5%
25.09.2018
29.11.2018
交易
#F-HOF9 40 80 -9.65 / -0.36 0.0001 42000 gallons 2.5%
26.10.2018
28.12.2018
交易
#F-HOG9 40 80 - / - 0.0001 42000 gallons 2.5%
27.11.2018
30.01.2019
结清
能源/布伦特原油(BRENT)
#F-BRNZ8 6 12 - / - 0.01 1000 barrels 2.5%
28.08.2018
30.10.2018
结清
#F-BRNF9 6 12 -7.40 / -0.28 0.01 1000 barrels 2.5%
25.09.2018
29.11.2018
交易
#F-BRNG9 6 12 -7.43 / -0.28 0.01 1000 barrels 2.5%
26.10.2018
27.12.2018
交易
#F-BRNH9 6 12 - / - 0.01 1000 barrels 2.5%
27.11.2018
30.01.2019
结清
能源/WTI原油
#F-CLX8 6 12 - / - 0.01 1000 barrels 2.5%
16.08.2018
19.10.2018
结清
#F-CLZ8 6 12 - / - 0.01 1000 barrels 2.5%
17.09.2018
16.11.2018
结清
#F-CLF9 6 12 -6.30 / -0.24 0.01 1000 barrels 2.5%
17.10.2018
18.12.2018
交易
#F-CLG9 6 12 -6.32 / -0.24 0.01 1000 barrels 2.5%
14.11.2018
21.01.2019
交易
农业/糖
#F-SBH9 6 12 -1.57 / -0.06 0.01 1120 x 100 pounds 2.5%
26.06.2018
27.02.2019
交易
#F-SBK9 6 12 -1.59 / -0.06 0.01 1120 x 100 pounds 2.5%
25.09.2018
29.04.2019
交易
农业/可可
#F-CCZ8 10 20 - / - 1 10 metric tons 2.5%
12.06.2018
15.11.2018
结清
#F-CCH9 10 20 -2.47 / -0.09 1 10 metric tons 2.5%
14.08.2018
13.02.2019
交易
#F-CCK9 10 20 -2.48 / -0.09 1 10 metric tons 2.5%
13.11.2018
15.04.2019
交易
农业/阿拉比卡咖啡
#F-KCZ8 50 100 -4.59 / -0.17 0.01 375 x 100 pounds 2.5%
15.06.2018
20.11.2018
仅结清
#F-KCH9 50 100 -4.74 / -0.18 0.01 375 x 100 pounds 2.5%
17.08.2018
18.02.2019
交易
#F-KCK9 50 100 -4.86 / -0.18 0.01 375 x 100 pounds 2.5%
16.11.2018
18.04.2019
交易
农业/大豆
#F-QBSX8 20 40 - / - 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
24.04.2018
29.10.2018
结清
#F-QBSF9 20 40 -4.94 / -0.19 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
25.06.2018
27.12.2018
交易
#F-QBSH9 20 40 -5.01 / -0.19 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
25.10.2018
26.02.2019
交易
农业/黄豆粉
#F-ZMZ8 80 160 -3.39 / -0.13 0.01 100 short tons 2.5%
25.06.2018
28.11.2018
交易
#F-ZMF9 80 160 -3.42 / -0.13 0.01 100 short tons 2.5%
25.07.2018
27.12.2018
交易
#F-ZMH9 80 160 - / - 0.01 100 short tons 2.5%
26.11.2018
26.02.2019
结清
农业/小麦
#F-ZWZ8 20 40 -2.81 / -0.11 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
25.06.2018
28.11.2018
交易
#F-ZWH9 20 40 -2.86 / -0.11 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
27.08.2018
26.02.2019
交易
#F-ZWK9 20 40 - / - 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
26.11.2018
26.04.2019
结清
农业/橙汁
#F-JOX8 40 80 - / - 0.01 150 x 100 pounds 2.5%
26.06.2018
30.10.2018
结清
#F-JOF9 40 80 -2.22 / -0.08 0.01 150 x 100 pounds 2.5%
28.08.2018
28.12.2018
交易
#F-JOH9 40 80 -2.23 / -0.08 0.01 150 x 100 pounds 2.5%
26.10.2018
27.02.2019
交易
农业/燕麦
#F-ZOZ8 30 60 -1.62 / -0.06 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
25.06.2018
28.11.2018
交易
#F-ZOH9 30 60 -1.62 / -0.06 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
27.08.2018
26.02.2019
交易
#F-ZOK9 30 60 - / - 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
26.11.2018
26.04.2019
结清
农业/玉米
#F-ZCZ8 10 20 -2.04 / -0.08 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
25.06.2018
28.11.2018
交易
#F-ZCH9 10 20 -2.10 / -0.08 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
27.08.2018
26.02.2019
交易
#F-ZCK9 10 20 - / - 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
26.11.2018
26.04.2019
结清
农业/活牛
#F-LEZ8 200 400 -5.12 / -0.19 0.001 400 x 100 pounds 2.5%
31.07.2018
06.12.2018
交易
#F-LEG9 200 400 -5.29 / -0.20 0.001 400 x 100 pounds 2.5%
02.10.2018
31.01.2019
交易
#F-LEJ9 200 400 - / - 0.001 400 x 100 pounds 2.5%
04.12.2018
04.04.2019
结清
农业/育肥用牛
#F-GFV8 200 400 - / - 0.001 500 x 100 pounds 2.5%
27.08.2018
24.10.2018
结清
#F-GFX8 200 400 - / - 0.001 500 x 100 pounds 2.5%
24.09.2018
14.11.2018
结清
#F-GFF9 200 400 -8.21 / -0.31 0.001 500 x 100 pounds 2.5%
22.10.2018
30.01.2019
交易
#F-GFH9 200 400 -8.03 / -0.30 0.001 500 x 100 pounds 2.5%
12.11.2018
27.03.2019
交易
农业/棉花
#F-CTZ8 30 60 -4.24 / -0.16 0.01 500 x 100 pounds 2.5%
18.04.2018
21.11.2018
交易
#F-CTH9 30 60 -4.35 / -0.16 0.01 500 x 100 pounds 2.5%
19.06.2018
20.02.2019
交易
#F-CTK9 30 60 - / - 0.01 500 x 100 pounds 2.5%
19.11.2018
22.04.2019
结清
农业/稻谷
#F-ZRX8 100 200 - / - 0.001 2000 cwt 2.5%
25.06.2018
29.10.2018
结清
#F-ZRF9 100 200 -2.39 / -0.09 0.001 2000 cwt 2.5%
27.08.2018
27.12.2018
交易
#F-ZRH9 100 200 -2.42 / -0.09 0.001 2000 cwt 2.5%
25.10.2018
26.02.2019
交易
农业/瘦猪肉
#F-HEV8 100 200 - / - 0.001 400 x 100 pounds 2.5%
10.07.2018
10.10.2018
结清
#F-HEZ8 100 200 -2.54 / -0.10 0.001 400 x 100 pounds 2.5%
08.08.2018
12.12.2018
交易
#F-HEG9 100 200 -2.83 / -0.11 0.001 400 x 100 pounds 2.5%
05.10.2018
13.02.2019
交易
农业/罗布斯塔咖啡
#F-RCX8 6 12 - / - 1 10 metric tons 2.5%
26.06.2018
30.10.2018
结清
#F-RCF9 6 12 -1.85 / -0.07 1 10 metric tons 2.5%
28.08.2018
28.12.2018
交易
#F-RCH9 6 12 -1.86 / -0.07 1 10 metric tons 2.5%
26.10.2018
27.02.2019
交易
您可以通过盈/亏计算器保证金计算器计算交易结果和保证金大小.

开始在IFC Markets 交易